Algemene Voorwaarden KoffieKop

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor KoffieKop en voor u als klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden KoffieKop nalezen. De overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden KoffieKop, komt er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te lezen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Wie is de ondernemer
 • Artikel 2 – De levering en uitvoering
 • Artikel 3 – De prijs
 • Artikel 4 – Product retourneren
 • Artikel 5 – Aanbiedingen
 • Artikel 6 – De overeenkomst
 • Artikel 7 – Afbeeldingen en specificaties
 • Artikel 8 – Overmacht
 • Artikel 9 – Eigendomsbepaling
 • Artikel 10 – Intellectueel eigendom
 • Artikel 11 – De betaling
 • Artikel 12 – Een geschil

Artikel 1 – Wie is de ondernemer

1.1. KoffieKop

Hertog Aelbrechtstraat 43, 1222 BJ Hilversum

Telefoonnummer: +31 (6) 191 64 445

E-mailadres: info@koffiekop.nl

BTW-identificatienummer: NL001974182B22.

KVK-nummer: 52030423

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KoffieKop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KoffieKop.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KoffieKop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4. KoffieKop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.6. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.7. Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.8. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.9. De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.10. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.11. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden gehouden van onze acties, aanbiedingen, campagnes en actualiteiten.

Artikel 2 – De levering en uitvoering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal KoffieKop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van KoffieKop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KoffieKop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – De prijs

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of als gevolg van schommelingen op de valutamarkt dan wel onvoorziene prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.4. Prijzen gelden voor aflevering op één adres in Nederland. Adressen buiten Nederland uitsluitend op aanvraag.

3.5. Verzendingen vanaf een bedrag van Euro 60 inclusief BTW worden franco verstuurd aan afnemer binnen Nederland.

Artikel 4 – Product retourneren

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) op bedenktijd van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren, mits het ongebruikt is en in de ongeopende originele verpakking zit (inclusief alle geleverde toebehoren). Bij openen van de producten en/of gebruik is je bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan KoffieKop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KoffieKop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KoffieKop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten en de kosten van het terugzenden, aan de afnemer wordt terugbetaald.

4.2. Indien meerdere goederen zijn besteld en deze in deelzendingen worden geleverd gaat de bedenktijd van 14 werkdagen in na de levering van het/de laatste product(en).
4.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële- en/of grondstoffenmarkt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• elektronische apparatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 5 – Aanbiedingen

5.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

5.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KoffieKop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

5.3. Mondelinge toezeggingen verbinden KoffieKop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5.4. Aanbiedingen van KoffieKop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

5.5. KoffieKop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 – De overeenkomst

6.1. Een overeenkomst tussen KoffieKop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KoffieKop op haalbaarheid is beoordeeld.

6.2. KoffieKop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Artikel 7 – Afbeeldingen en specificaties

7.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KoffieKop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. KoffieKop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KoffieKop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3. KoffieKop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KoffieKop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4. Indien KoffieKop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde  heeft.

Artikel 9 – Eigendoms bepaling

9.1. Eigendom van alle door KoffieKop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KoffieKop zolang de afnemer de vorderingen van KoffieKop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KoffieKop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

9.2. De door KoffieKop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KoffieKop of een door KoffieKop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KoffieKop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KoffieKop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KoffieKop.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1. De afnemer dient alle intellectueel eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten van KoffieKop geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van KoffieKop mag de afnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij of zij via de website heeft verkregen kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 11 – De betaling

11.1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen (variabel) na factuurdatum.

11.2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

11.3. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze.

11.4. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:

 • de berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
 • (indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de  omzetbelasting kan verrekenen)
 • (indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00;- Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, op het  overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen wijze, en voor zover een termijn is toegestaan  binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 12 – Een geschil

12.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KoffieKop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden-Nederland kennis, tenzij KoffieKop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.